Livets hændelser

Fødsel

Du finder oplysning om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på Kirkeministeriets borgerportal, på www.familiestyrelsen.dk og på www.personregistrering.dk.

Fra www.borger.dk kan I digitalt sende Omsorgs- og ansvarserklæring, hvis I begge har NemID eller I kan udskrive blanketten.​​

Attester, navneændring og medlemsskab

Attester

Attester rekvireres ved skriftlig eller personlig henvendelse til bopælssognet.

Attester kan bestilles på www.personregistrering.dk ved brug af NemId.

Fødsels- og navneattester for sønderjyder kan kun udskrives i Sønderjylland (de sønderjyske kommuners borgerservice).

Klik her for at finde ud af, hvilket sogn, du tilhører: http://sogn.dk/index.php?mod=sogn&func=soegDitSogn


Navneændring

Navneændringer behandles i dit bopælssogn.

For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen.

www.personregistrering.dk kan du finde oplysninger om navneændring. Du kan søge navneændring digitalt via www.borger.dk.

www.ankestyrelsen.dk kan du finde oplysinger om navneloven og lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.


Ændring af medlemsskab

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben.

Optagelse / genoptagelse i folkekirken kan ske ved henvendelse til sognepræsten

Udmeldelse af folkekirken sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til bopælssognet. Ved udmeldelse fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken.

Læs mere på KM borgerportal: http://www.km.dk/folkekirken/borgerinformation/medlem/udmeldelse/

Navngivning og dåb / fremstilling

Navngivning
Du finder oplysning om navngivning på Kirkeministeriets borgerportal: http://www.km.dk/folkekirken/borgerinformation/navneogattester/ og på www.borger.dk.

Du kan desuden finde oplysning om navne på www.ankestyrelsen.dk, hvor du blandt andet kan finde lister over godkendte drenge- og pigenavne.

Dåb
Dåb foretages her i sognet normalt i søndagens gudstjeneste kl. 10.30 (enkelte søndage kl. 09.00).
Aftale om dato træffes ved henvendelse til sognepræsten.
1 gang i kvartalet tilbydes der lørdagsdåb i Vonsild Kirke. Datoerne for lørdagsdåb kan ses på hjemmesiden.


Så snart forældrene har bestemt sig for barnets navn, har valgt hvem der skal bære barnet samt gjort aftale med fadderne, skal oplysningerne herom gives til sekretæren for Vonsild Kirke. Der skal være 2 til 5 faddere, de skal være døbt og kirkebogen beder om både deres navne og adresser. 


Du kan læse mere om dåb på folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

Fremstilling
Er barnet blevet døbt hjemme eller på sygehuset, kan det senere ”fremstilles” ved en almindelig gudstjeneste i kirken.

Fremstillingen foregår som en dåb, bortset fra at man ikke døber barnet igen. 

Man fremviser det i menigheden som værende døbt. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog.

Du kan læse mere om nøddåb på folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/noeddaab​​

Vielse / kirkelig velsignelse​

Vielse

Dato og tidspunkt aftales i god tid med sognepræsten.

For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.

Før brylluppet kontaktes:

​Folkeregister / ægteskabskontor i bopælskommunen:

Her udstedes en såkaldt "prøvelsesattest", der overfor præsten dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.

Som grundlag for prøvelsesattesten udfyldes en blanket "ægteskabserklæring", der kan hentes på www.borger.dk

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen sker via www.borger.dk.

Så snart prøvelsesattesten er udstedt, afleveres den til sekretæren eller sognepræsten sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.

Inden vielsen afholdes der samtale med sognepræsten, hvor ritualet gennemgås og salmerne vælges. Vielsesritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup

Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.

Kirkelig velsignelse

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Parret kontakter sognepræsten og finder en dato og et tidspunkt for vielsen. Herefter aftales et møde, hvor ritualet gennemgås og salmerne aftales. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/hvad-er-kirkebryllup/kirkelig-velsignelse

Begravelse / Bisættelse

Dødsfald

Du finder oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på Kirkeministeriets borgerportal og på www.personregistrering.dk.

Begravelse / bisættelse

Anmodning om begravelse / ligbrænding sker digitalt via www.borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til bedemand.

Dødsfaldet skal anmeldes til sekretæren. Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/ bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra et af kapellerne på byens kirkegårde. Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte sognepræsten for yderligere vejledning.​

OM RUNDTOMVONSILD​

​Vonsild Idrætsforening af 1980

CVR: ​94806755.

ADRESSE

​Catolhavegyden 19

6000 Kolding

ANSVARSHAVENDE FOR HJEMMESIDEN

Redaktionsgruppen for Rundt om Vonsild

Mail: ​rundtomvonsild@vonsild-if.dk